Adatkezelés, személyes adatok védelme

Adatkezelés, személyes adatok védelme

www.vegyesapro.hu

ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM, GDPR

2020. június
1. Az adatvédelmi szabályzat célja:

A 4WEB Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám: 13843483-2-17); a továbbiakban: Üzemeltető) – mint a www.vegyesapro.hu online apróhirdető weboldal tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi szabályzattal tájékoztatja a Felhasználókat a Weblap és a Weblapon elérhető Szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között az Üzemeltető által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen Adatvédelmi szabályzat a Weblap használatának és a Weblapon elérhető Szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó Felhasználói Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi. Az Adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak a Felhasználói Szabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak.

2. Az adatvédelmi szabályzat hatálya:

A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed az Üzemeltetőre, alvállalkozói és más partnereire, illetve minden olyan természetes-, vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, amely az Üzemeltető tevékenységében – közvetve, vagy közvetetten – közreműködik. Üzemeltető kijelenti, hogy az ő felelőssége, hogy előbb felsorolt partnerei a jelen szabályzatot megismerjék és azt betartsák. Ahol a jelen szabályzat Üzemeltetőt említ, ott az Üzemeltetőn kívül az előbb felsorolt partnereket és alvállalkozókat is érteni kell, akik az Üzemeltető tevékenységével összefüggésben személyes adat megismerésére, kezelésére, felhasználására jogosultak.

A jelen adatvédelmi szabályzat az elfogadása napján lép hatályba és annak Üzemeltető általi hatályon kívüli helyezéséig hatályos. A szabályzat minden módosítása csak akkor bír kötelező erővel, amennyiben az a. pontban meghatározott közzététel folyamatos, a szabályzat a www.vegyesapro.hu weboldalon – a normális működéshez hozzátartozó üzemszünet idejét kivéve – folyamatosan elérhető.

Az adatvédelmi szabályzat módosítását külön is közzé kell tenni a weboldalon úgy, hogy a módosítások legalább 15 napig – amely időtartamba az üzemszünet ideje (ha az a 8 órát eléri) nem tartozik bele - elkülönülten is megismerhetőek legyenek.

c. Üzemeltető az adatkezelési szabályzattal, valamint annak értelmezésével kapcsolatban tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdések a info@vegyesapro.hu e-mail címre megküldve tehetőek fel. Üzemeltető mint szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

d. Üzemeltető jelen szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.),

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.).

3. FOGALMAK

3.1. Adat: bármilyen tény, információ, nyilatkozat, stb., függetlenül annak megjelenési formájától, hordozójától.

3.2. Adathordozó: adat tárolására, továbbítására, megőrzésére alkalmas bármilyen eszköz (papír, elektronikus hordozók, stb.) 3.3. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

3.4. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

3.5. Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

3.6. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

3.7. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3.8. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

3.9. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

3.10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.11. Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.12. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

3.13. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

3.14. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

3.15. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

3.15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

3.16. Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

3.17. Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

3.18. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

4. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

a. Bevezető rendelkezések

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve – a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy – egyes speciális esetekben – ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

Az Üzemeltető az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Weblap látogatása, használata, továbbá a Weblapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználók részéről átadásra, feltöltésre kerül, illetve amely adatot az Üzemeltető a Felhasználóról gyűjt.

A jelen Adatvédelmi szabályzat a Felhasználók által a Weblap megfelelő használatához szükségesen az Üzemeltető rendelkezésre bocsátott vagy a Felhasználókról az Üzemeltető által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik.

Amennyiben valamely Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki.

A Weblapon elérhető Szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról a Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weblap valamennyi funkcióját használni.

A Weblap böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja.

A Weblap látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weblap Szolgáltatásának igénybevételével, illetve a Weblapra feltöltött hirdetésre való jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása és hirdetésfeladás során a Felhasználói Szabályzat elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.

b. Üzemeltető által kezelt adatok

Üzemeltető kijelenti, hogy kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az érintettek a www.vegyesapro.hu és aloldalai használata, látogatása során önkéntesen megadnak és az adatkezeléshez hozzájárulnak.

Üzemeltető az előbb említett weboldalak használatát regisztrációhoz köti. A regisztráció során egy elektronikus űrlap kerül kitöltésre a felhasználó által, akik személyes adataikat ezen az elektronikus űrlapon, önkéntesen adják meg. Az űrlap kitöltésével és elküldésével az Érintettek hozzájárulásukat adják a megadott adataiknak a jelen szabályzatban foglalt céloknak megfelelő kezeléséhez.

Az adatkezelés célja az Üzemeltető által a www.vegyesapro.hu és aloldalai, illetve rendszerek használatával összefüggésben nyújtott szolgáltatások teljesítése, illetve az ezzel kapcsolatban keletkezett igények érvényesítése, követelések behajtása. Üzemeltető kijelenti, hogy az adatkezelés kizárólag az itt meghatározott céloknak megfelelően szükséges mértékben is ideig tart és az minden szakaszában megfelel az itt meghatározott céloknak. Üzemeltető kijelenti, hogy amennyiben az adatkezelési cél teljesült, vagy megszűnt, a személyes adatokat haladéktalanul törli.

Az Üzemeltető által kezelt adatok megadása önkéntes. Üzemeltető az így megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.

Üzemeltető kijelenti, hogy szolgáltatásai ellenértékét online számlázó rendszer igénybevételével számlázza ki az ügyfelek, Érintettek felé. Érintettek az online számlázó rendszer használatát jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával tudomásul veszik és adataiknak az online számlázó rendszerben történő kezeléséhez hozzájárulnak. Érintettek tudomásul veszik, hogy az adatkezelésre a jelen szabályzaton kívül az online számlázást végző szolgáltató mindenkori adatkezelési szabályzata is hatályos.

Üzemeltető kijelenti továbbá, hogy bizonyos áruit és szolgáltatásait futárszolgálat segítségével juttatja el az ügyfelek, Érintettek felé. Érintettek a futárszolgálat használatát jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával tudomásul veszik és adataiknak a futárszolgálat által történő kezeléséhez hozzájárulnak. Érintettek tudomásul veszik, hogy az adatkezelésre a jelen szabályzaton kívül a futár szolgáltatást végző szolgáltató mindenkori adatkezelési szabályzata is hatályos.

c. Az adatkezelés időtartama

Üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatok kezelése az Érintettel fennálló jogviszony (online szolgáltatásra irányuló megbízás, vagy hírlevélre történő feliratkozás, stb.) kezdetének napján kezdődik és addig tart, ameddig az Érintett az adatkezelési hozzájárulását a jelen szabályzatnak megfelelően visszavonja, ha pedig a visszavonás nem teljesíthető, akkor Üzemeltető az adatkezelést a Polgári Törvénykönyvnek az elévülésre vonatkozó szabályai szerinti – különös tekintettel az elévülés megszakadására, nyugvására, stb. – időtartamig kezeli (ez az időtartam jelenleg 5 év).

d. Az adatkezelés informatikai háttere

Üzemeltető az általa üzemeltetett Informatikai rendszerben tárolja többek között az ügyfelek, partnerek, illetve más alvállalkozók által felvitt adatokat. Az adatok kezeléséhez történő hozzájárulást az említett partnerek által adják meg érintettek. A kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg:

felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes,

 pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek,

· tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés és a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Üzemeltető nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet.

Üzemeltető a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Érintettek tudomásul veszik, hogy az előzőekben említett elektronikus űrlapon megadott személyes adataikat Üzemeltető minden külön értesítés nélkül jogosult átadni az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, vagy követelés behajtással megbízott más személynek, szervezetnek abból a célból, hogy az Üzemeltetőnek a tevékenységből az Érintettek felé keletkezett követelése behajtásra kerüljön, a jogszabályoknak megfelelően. Az itt meghatározott adatkezelés az igényérvényesítéssel kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokat is magában foglalja, az Érintettek tudomásul veszik, hogy az űrlapon megadott adatkezelési hozzájárulásuk ezen eljárásokban, az eljárásokban részt vevő személyek által történő adatkezelésre is kiterjed. Az adatkezelés ebben az esetben is csak az itt meghatározott célból, annak megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben és ideig tarthat.

Üzemeltető személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

Amennyiben a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, az adatközlésről az érintettek az általuk megadott elektronikus elérhetőségen kapnak értesítést. Az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott adatközlési helyeken az érintett személyesen – vagy az általa megadott adatok által azonosítható személy meghatalmazásával és hozzájárulásával – járhat el.

5. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL ÜZEMELTETETT HONLAPOK LÁTOGATÁSA

Az Üzemeltető a Weblapon elérhető egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatban további igénybevételi feltételeket is meghatározhat, melyekre vonatkozóan a Szolgáltató a Weboldalon, az egyes szolgáltatásokat bemutató tájékoztatóban vagy a Felhasználói Szabályzatban talál tájékoztatást.

Az adatkezelés jogcíme: Az Üzemeltető a Felhasználók egyes személyes adatainak kezelésére (a) az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása alapján (a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, valamint közvetlen üzletszerzés érdekében történő, valamint ügyfélszolgálattal történő kommunikáció esetén); (b) jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján (így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi előírások szerinti irat- és adatmegőrzés, valamint a számlázással összefüggő számviteli nyilvántartások esetén), vagy (c) jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap (például jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, a jelen Adatvédelmi szabályzattal biztosított, az érintett személyes adatokhoz fűződő jogát veszélyeztető kockázatokat kezelő intézkedések mellett) birtokában jogosult.

Az adatkezelés célja: Az Üzemeltető a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatkezelési szabályzatban előre meghatározott, konkrét adatkezelési cél elérése érdekében kezeli. Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak, továbbá az Üzemeltető a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A személyes adatok kezelésének időtartamát jogszabály is előírhatja, ilyen esetben az Üzemeltető az érintett személyes adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam alatt kezeli, illetve őrzi meg. Az Üzemeltető adatkezelési céljai:

- A Felhasználókkal fennálló jogviszonyok kapcsán jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés, a jogviszonyhoz kapcsolódó kommunikáció (az Üzemeltető és a Felhasználó között, valamint a Felhasználók között);
- Ügyfélszolgálati funkciók ellátása;
- Közvetlen üzletszerzés végzése;
- A Weboldal látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése;
- A Szolgáltatások védelme az illetéktelen behatolás ellen;
- A Weboldal felhasználói interfészének ergonómiájának, az azokon keresztül elérhető Szolgáltatásoknak a fejlesztése;
- A Weboldalon reklámot elhelyező partnerek kiszolgálása a Weblapon elhelyezett reklámok működőképességének és relevanciájának biztosítása érdekében.

Az Üzemeltető a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatokat a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítésének közvetlen célján túl további közvetett célokból – így különösen Szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Felhasználó részére testre szabott hirdetések megjelenítése céljából – is kezeli. A Weboldal használatával a Felhasználó által adott hozzájárulás tehát arra is kiterjed, hogy az Üzemeltető figyelemmel kísérje, hogy a Weblap Felhasználói milyen módon használják a Weblapot és az ott elérhető Szolgáltatásokat, azaz többek között, milyen hirdetéseket tekintenek meg, milyen hirdetéseket adnak fel, milyen gyakorisággal és tartalommal aktívak a Weblapon. Ezen adatok felhasználásával az Üzemeltető a hirdetési és mérési rendszereit is fejleszti, így különösen a Szolgáltatásokban a Felhasználók részére érdeklődésüknek megfelelő hirdetéseket jelenít meg, azaz a Felhasználók a megadott adataiktól és a hirdetésekkel kapcsolatos aktivitásuktól függően más és más hirdetést kaphatnak.

A Weboldal használata során az Üzemeltető különböző további adatokat gyűjt a látogatókról, illetve Felhasználókról, így különösen a Felhasználók IP címe és forgalmi aktivitásuk adatai kerülnek rögzítésre az Üzemeltető által, annak érdekében is, hogy a Weblap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket az Üzemeltető azonosíthassa. Ezen adatok tekintetében a Felhasználók személyes adatokkal kapcsolatos érdekeit védi egyrészt az, hogy a Felhasználó ezen adatkezelést megtilthatja, másrészt az, hogy ezen adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja össze a Felhasználó azonosító adataival, és ezen adatok továbbítására csak anonimizált – vagyis személyes adatnak nem minősülő – formában kerül sor.

Adatbiztonság: Az Üzemeltető biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával, így a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat titkosítva tároljuk, és az adatbázishoz csak az Üzemeltető és az Üzemeltető azon alkalmazottai férnek hozzá, akiknek ügyfélszolgálati, hibaelhárítással, vagy érdekérvényesítéssel összefüggő munkakörük miatt erre szükségük van. Minden esetben, amikor egy adott cél eléréséhez anonimizált adatok is elegendők, a Üzemeltető elvégzi az anonimizálást. Az adatkezelések részletes feltételeiről az alábbi pontokban található további tájékoztatás.

5. I, A Weblapon elérhető egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelések:

• Hirdetésfeladás

A Weblapon történő hirdetés feladásának előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása: - Név
- Telefonszám (Mobiltelefonszám)
- E-mail cím
- Jelszó
- Irányítószám
- IP cím

Felhasználói fiók létrehozása esetén a Felhasználó profilképet rendelhet fiókjához. A profilkép mint személyes adat nem kötelezően, hanem önkéntesen választhatóan megadandó adat, ezen adat megadása nélkül is lehetséges a felhasználói fiók létrehozása.

Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében a hirdetések menedzselése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti határozott ideig, felhasználói fiók létrehozása esetén legalább a felhasználói fiók fennállásáig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően is a cél megvalósulásáig.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnéséig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

• Ellenérték fejében igénybe vehető Szolgáltatások

A Szolgáltatások megrendelése során kezelt adatok köre a 2.1 pontban meghatározott adatok, továbbá:

- Számlázási név

- Számlázási cím

Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, így ha a Felhasználóval szemben az Üzemeltető igényt kíván érvényesíteni, az ezzel összefüggő jogos érdek fennállásáig, illetve azon adatok tekintetében, amelyek a Szolgáltatással kapcsolatos számviteli bizonylatokon (számlákon szerepelnek) (a Felhasználó által megadott számlázás név, cím, továbbá a megrendelt Szolgáltatás), valamint a számviteli szabályok által ezek alátámasztására szolgáló adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében az adatok keletkezésétőlszámított 8 évig tárolandóak, amely adatkezelés kötelező.

Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése, a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő szolgáltatókkal történő elszámolás és a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok továbbítása, közreműködés a Szolgáltatás külső szolgáltatók által történő teljesítésében.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnéséig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

A jelen pontban meghatározott Szolgáltatások Vevője, azaz a hirdetést feladó a Szolgáltatás megrendelésével és igénybevételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy telefonszámát és e-mailcímét az Üzemeltető a Szolgáltatást adó részére továbbítsa. A Felhasználók kötelesek a kapott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni és kizárólag a Felhasználókkal történő kapcsolatfelvételre használni.

• Valamennyi Szolgáltatásra irányadó adatkezelési információk

A hirdetéseket az Üzemeltető tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésében személyes adatot ad meg, annak megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az érintett személyes adat Üzemeltető által történő kezeléséhez. A hirdetések tárolásának célja: statisztikák készítése, adatbázis tárolása és működtetése, Weboldal működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, felhasználói élmény javítása.

A 2.1, 2.2. pontokban meghatározott adatkezelések általános célja – az ott meghatározottakon túl – a Szolgáltatásokra vonatkozó jogviszonyok létrehozása, az azokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a Szolgáltatás nyújtása, működés ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, statisztikák készítése, forgalom és a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése és rögzítése, ezáltal a Weblap Felhasználói részére személyre szabott hirdetések ajánlása. A mobiltelefonszámotaz Üzemeltető a regisztráció hitelesítésére, és a Felhasználó egyedi azonosítására is használja, amelynek keretében a regisztráció során a felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a megadott mobiltelefonszámról az Üzemeltető által megadott igazoló kód elküldése az Üzemeltető mobiltelefonos elérhetőségére.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnéséig, vagy – amennyiben az adatkezelés önkéntes és a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, illetve törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

A Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, amennyiben a Felhasználók az egymással való kapcsolatfelvételre az Üzemeltető által üzemeltetett üzenetküldő rendszert alkalmazzák, annak használatával hozzájárulásukat adják az üzenetküldő rendszeren történő üzeneteik Üzemeltető által történő rögzítéséhez, kezeléséhez és esetleges ellenőrzéséhez. Az Üzemeltető a hirdetésekre történő jelentkezést jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Az adatkezelés célja a Felhasználók közötti kommunikáció ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, a Felhasználói Szabályzat szerinti működés ellenőrzése, Szolgáltatás nyújtása. Az üzenetküldő rendszeren keresztül küldött kommunikáció alatt érteni kell valamennyi írásbeli üzenetet, fényképet, videót, bármely csatolmányt.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legfeljebb az utolsó kommunikációtól számított 28 napig, illetve, amennyiben az korábbi, a feltöltött hirdetés Weboldalról történő törléséig, a hirdetés törlésének kezdeményezésétől számított 15. napig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

Az Üzemeltető a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése céljából az érintett jogviszony megszűnésétől számított 24 hónap időtartam alatt 2.1, 2.2. pontokban meghatározott adatokat, a hirdetést, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely az Üzemeltető által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag az Üzemeltető ügyvezetője és az érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

Az Üzemeltető statisztikai célú felhasználás, termékfejlesztési ötletek, döntések előkészítésére és azok támogatására a 2.1, 2.2. pontokban meghatározott adatokat tárolja, megőrzi és kezeli az érintett jogviszony megszűnésétől számított legfeljebb 60 hónap időtartam alatt, az erre a célra szolgáló elkülönített adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag az Üzemeltető ügyvezetője és az statisztikai elemzés elkészítésében részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdése a következő adatok vonatkozásában: az Üzemeltető a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait (név) és lakcímét. Az Üzemeltető a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat (név), lakcímet (számlázási cím), valamint a Szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Az Üzemeltető a Szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek (e-mail, telefonszám, házhozszállítás esetén a kézbesítéshez kapcsolódó adatok). Az Üzemeltetőnek az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie a Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a Szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Szolgáltatások igénybevétele kapcsán megadott további adatok esetén az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

• Cookie technológia alkalmazása

A Weblapon tett látogatás során, illetve az ott elérhető Szolgáltatások igénybevételekor, a Felhasználó által adott hozzájárulás esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a Felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén, számítógépén. A cookie által a Felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. Az Üzemeltető ezek alapján a Felhasználóknak a Weboldal használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. A cookie-k használatát a Felhasználó a Weblapon megjelenő felugró ablak segítségével hagyhatja jóvá.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” típusúak. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig, lejáratáig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó nem törli vagy tiltja le (lásd lejjebb), míg az ideiglenes cookie a böngésző becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan törlődik. Amennyiben a cookie állandó (vagyis nem ideiglenes) jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a Szolgáltató 365 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat az Üzemeltető haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.

A cookie-k a felhasználói élmény testre szabásához, a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a Weblapon elérhető, információs társadalommal összefüggő (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében kerülnek alkalmazásra. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá a látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése.

A cookie-k általi adatkezelés célja a felhasználói élmény testre szabása, így azok a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a Weblapon elérhető, információs társadalommal összefüggő (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, továbbá a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében, valamint azért kerülnek alkalmazásra, hogy az azonosítást követő bejelentkezést követően a Felhasználó a belépéshez kötött funkciókat használhassa. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése. Az Üzemeltető a Weblapról begyűjtött cookie-információk segítségével követni tudja az új és visszatérő látogatók számát, statisztikákat tud készíteni a Weboldalon érzékelt aktivitásról, a Felhasználók által felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat, továbbá lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a Weblap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.

A Weblap, illetve a Weboldalon keresztül az Üzemeltető külső szolgáltatók (GoogleAnalytics/AdwordsRemarketing, DoubleClick, Xiti, Gravityrd.com, Cloudfront.net, Adverticum) követő kódokat használnak annak érdekében, hogy a Felhasználókat később a Google Display hálózatába tartozó, és más weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érjék el. A külső szolgáltatók ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett egy hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználó számára, a külső szolgáltató partnereinek internetes webhelyein, így a Weblapon tett látogatása alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználó számára. A Weblap vizuális hirdetéseken alapuló GoogleAnalytics funkciókat alkalmaz. A Weblap hirdetéseit külső szolgáltatók is megjeleníthetik internetes webhelyeiken. A Weboldal és külső szolgáltatói saját cookie-kat és harmadik féltől származó cookie-kat használnak együttesen a Felhasználók által tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, a hirdetések optimalizálására és részükre történő megjelenítésére.

A Weboldalon alkalmazott cookie-k típusuk, funkcióik szerint:

- analitika, követés cookie

- weboldalon keresztül követés, hirdetések személyre szabása

- bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A Felhasználó a böngészőjében képes törölni a sütit a saját számítógépéről, valamint annak alkalmazását le is tilthatja. A sütiket jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításának (tiltás / visszavonás) módosításával a Felhasználó elutasíthatja, illetve kiválogathatja azokat. A Felhasználó a GoogleAnalytics hirdetési funkcióit és a Google Display Hálózat hirdetéseit a Google fiókjába történő belépésével tilthatja le, vagy szabhatja személyre.

A cookie-k által gyűjtött adatok kezelését az Üzemeltető az igénybevevő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Azonban amennyiben a cookie-k használatát a Felhasználó letiltja, illetve annak elhelyezéséhez és használatához nem járul hozzá, abban az esetben nem feltétlenül biztosított a Weblap valamennyi funkciójának zavartalan használata, ez bizonyos Szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul: Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése szerinti hozzájárulás.

Ügyfélszolgálattal és panaszbejelentésekkel kapcsolatos adatkezelések

Az Üzemeltető szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket, a szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket és panaszokat pedig az erre fenntartott e-mailcímen (info@vegyesapro.hu ) fogadja.

Fogyasztónak minősülő személy által tett panaszbejelentések kivizsgálása esetén az alábbiakban felsorolt adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § alapján – kötelező, minden egyéb esetben az ügyfélszolgálat igénybevételével önkéntes, és a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul:

a) panasz bejelentőjének neve, címe, továbbá a panasz bejelentésekor a panaszos által megadott egyéb adatok;

b) panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

c) panasz részletes leírása;

d) panaszos által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;

e) a panaszos számára megküldött válaszlevél másolata;

f) panaszos telefonszáma;

g) beszélgetés hanganyaga, amennyiben az fentiek szerinti telefonszámot a panaszos használja.

Amennyiben a panaszos szóbeli panaszt jelent be és annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy ha a Felhasználó a panasz Üzemeltető általi kezelésével nem ért egyet, akkor az a)-e) pontban meghatározott adatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

Az ügyfélszolgálat igénybevétele során megadott adatok kezelésének célja a panasz, illetve a bejelentésben feltett kérdés megválaszolása, kivizsgálása, kezelése, továbbá a Felhasználó tájékoztatása az Üzemeltető érdemi válaszáról.

• Közvetlen üzletszerzési célra a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok:

Az Üzemeltető a Felhasználó adatait hozzájáruló nyilatkozata esetén használhatja fel közvetlen üzletszerzési célra. A Felhasználók az adataik megadásával a hirdetés feladásakor, vagy felhasználói fiók létrehozásakor, vagy hirdetésre történő jelentkezéskor a megfelelő üres rubrika bejelölésével hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy az Üzemeltető a megadott elérhetőségeken, e-mailen, vagy automatizált hívórendszer/eszköz segítségével direkt marketing (közvetlen üzletszerzési célú) ajánlattal, elektronikus hirdetéssel (e-mail, SMS stb.), hírlevelekkel felkeresse őket. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy e megkeresésekben saját Szolgáltatásainak és tevékenységének bemutatásán túl vele szerződéses kapcsolatban álló reklámozók hirdetését is belefoglalja.

A kezelt adatok köre:
• Név
• Email-cím
• Telefonszám
• Ip cím

A hozzájárulás az Ügyfélszolgálat menüpont alatt bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonható továbbá az Üzemeltetőnek címzett és az Üzemeltető székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is. A közvetlen üzletszerzési célból kezelt adatok körébe tartoznak még a felhasználási szokásokra vonatkozó, előfizetői hozzájárulással az Adatvédelmi szabályzat általános szabályai szerint kezelt szerinti adatok.

Az adatokat az Üzemeltető a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe az Üzemeltető által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

• Adattovábbítások, az adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak köre

Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek részére továbbítja. Továbbá az Üzemeltető – a Felhasználó tájékoztatása mellett és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásába történő bejelentkezést követően – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére, így különösen a Háztól-Házig Szolgáltatást végző vállalkozók részére a Szolgáltatás teljesítése érdekében.

Egyes esetekben a partnerek kifejezetten az Üzemeltető instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket (pl. hangfelvétel tárolása, ügyvitel) az Üzemeltető javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva (pl. címzettekkel egyeztetés) nyújtják saját – az Üzemeltető Szolgáltatásával összefüggő (pl. Emelt díjas sms) – szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás hozzájárulást igényel, amely hozzájárulást a Felhasználó a jelen Adatkezelési szabályzat rendelkezései szerint adja meg. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel az Üzemeltető olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

A Felhasználó Weblapra történő látogatásával illetve a Weblap szolgáltatásainak igénybevételekor hozzájárul személyes adatainak a lentiek szerint adatkezelő partnerekhez történő továbbításához, továbbá tudomásul veszi a tájékoztatást személyes adatainak az Üzemeltető által igénybe vett adatfeldolgozók számára történő továbbadásához.

Az Üzemeltető az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. Az Üzemeltető az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon az Üzemeltetőtől személyes adatot kérnek, az Üzemeltető törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. Az Üzemeltető a mindenkori szerződéses partneri állományról a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad és az Adatvédelmi szabályzat mindenkori újabb változataiban a partneri kört aktualizálja. A személyes adatok továbbításával érintett adatkezelők személyi körében bekövetkező változás esetén a Felhasználó, megfelelő tájékoztatást követően, a Weblapon keresztül ad hozzájárulást adatai továbbításához.

• A Felhasználó (érintett) jogai az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban

Az Infotv. 14-18. §-ai alapján az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy az Üzemeltető által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen; azok helyesbítését kérje; továbbá törlését vagy zárolását kérje. A Felhasználó jogosult az önkéntes hozzájárulásán alapuló, a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttétől és teljesítésétől független adatkezeléseket megtiltani.

A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást a Szolgáltatói adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, vagy az adatfeldolgozó személyéről. Az Üzemeltető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában írásban megadni a tájékoztatást. A Felhasználó az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben az érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy az Üzemeltető jogosult költségtérítést kérni. A Felhasználó által már megfizetett költségtérítés összegét az Üzemeltető a Felhasználó részére visszatéríti, amennyiben a Felhasználó személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt előírja. Amennyiben az Üzemeltető a kérelmet nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, az Üzemeltető írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Üzemeltető tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.

Az Üzemeltető a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

• az adatkezelés jogellenes;

• a Felhasználó az adatok törlését kéri;

• A Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

• az adatkezelés célja megszűnt;

• azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Felhasználó törlés iránti kérelme kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatainak kezelésére továbbá hozzájárulás nélkül illetve a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmét követően is jogosult az Infotv. 6 §-a alapján, amennyiben az Üzemeltető mint adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy az Üzemeltető jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és nem áll fenn olyan körülmény, amelyre tekintettel az érintett személyes adatok védelméhez fűződő joga meghaladná az Üzemeltető adatkezeléssel összefüggő érdekét.

Törlés helyett a Felhasználó kérheti személyes adatainak zárolását. Adatzárolás esetén a Felhasználó személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák.

A jelen pont szerinti kérelmeket az Üzemeltető az Ügyfélszolgálati elérhetőségeken fogadja.

A Felhasználó a fentieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Üzemeltető a tiltakozást kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben az Üzemeltető a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

• Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az Üzemeltető székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

Amennyiben a Felhasználó kérelme az Üzemeltető által elutasításra kerül, azzal szemben a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben az Üzemeltető tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy az Üzemeltető határidőn belül nem dönt, a Felhasználó, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

• Záró rendelkezések

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weblapot.

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal (info@vegyesapro.hu ) Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat egyoldalú megváltoztatására. Ilyen esetben a változás tényét az Üzemeltető honlapján jelzi. Az Adatvédelmi szabályzat mindenkori aktuális változata a Weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.

Elérhetőségek:

kiadó adatai: 4WEB Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

elektronikus levelezési címe: info@vegyesapro.hu

A fenti adatok megegyeznek a (Kiadó képviselőjének adataival, A kiadó Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy adataival, Az alapító adataival, Az alapító képviselőjének adataival, illetve az alapító Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy adataival)

Adatkezelés nyilvántartási számok:

Utolsó módosítás ideje: 2020.06.10.