Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

www.vegyesapro.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2020. június
I. Bevezető rendelkezések

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Ászf) 4WEB Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám: 13843483-2-17); a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett https://www.vegyesapro.hu online apróhirdető weboldal szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (továbbiakban: Ön, vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

2. A www.vegyesapro.hufenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. Az Üzemeltető a módosításról a főoldalon (www.vegyesapro.hu), a weboldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is.

3. A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv). 5. § (4) bekezdésének megfelelően.Amennyiben az eladó (Továbbiakban: felhasználó) a módosított Szabályzat vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a www.vegyesapro.hu szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, azt a Szabályzat rendelkezései szerint.

4. Az alábbi fogalmak a jelen Ászf-ben a következők szerint értelmezendők:

4.1. Szabályzat: a www.vegyesapro.hu Általános Szerződési Feltételeit jelenti.

4.2. vegyesapro.hu: 4WEB Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által a www.vegyesapro.hu domain alatt, magyar nyelven üzemeltetett online apróhirdető (kereskedelmi) oldal, ahol a Felhasználók termékeket/szolgáltatásokat hirdethetnek meg vagy adhatnak el illetve vásárolhatnak; szövegkörnyezettől függően jelentheti az Üzemeltetőt is;

4.3. Termék: áru vagy szolgáltatás, jog és/vagy kötelezettség, amely adásvétel tárgya lehet, összhangban a jelen Ászf-ben és a hatályos jogszabályokban foglaltakkal;

4.4. Apróhirdetési kategória: Minden hirdetés amely a Hirdetésfeladás gombra kattintva lett feladva a www.vegyesapro.hu online apróhirdető weboldalon;

4.5. Tranzakció: az a folyamat, amely a termék feltöltésével kezdődik a www.vegyesapro.hu weboldalra és a termék megvásárlásával/eladásával/esetleges más egyéb indokból a hirdetés törlésével véget ért.

4.6. Eladó: az a Felhasználó, aki a www.vegyesapro.hu-n terméket és/vagy szolgáltatást meghirdet, illetve eladásra kínál, azaz eladás céljából terméket és/vagy szolgáltatás feltölt;

4.7. Vevő: az a Felhasználó, aki terméket vásárol és/vagy szolgáltatást meghirdet a www.vegyesapro.hu-n, amely termék az Eladó szándéka szerinti (forint) pénzösszegért vásárolható meg;

II. Felhasználóvá válás/ regisztráció

II/1. A www.vegyesapro.huáltal működtetett online apróhirdető weboldal és szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik - ha a jelen Ászf eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

a) természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.), vagy 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§§). Egyebekben 14. életévét be nem töltött kiskorú személy regisztrációjához törvényes képviselő hozzájárulása nem szükséges, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 2:14.§).

b) minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál,

c) vállalkozás (Ptk. 8:1.§4.), amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva kereskedői fiókot nyit.

II/2.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A www.vegyesapro.hu, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a www.vegyesapro.huo nline apróhirdető weboldal használatából kizárni.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven és nem egyezhet meg a www.vegyesapro.hu által már nyilvántartott más felhasználónévvel. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben a www.vegyesapro.hu jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

A felhasználónév (Regisztrációkor: „Teljes név” a következő karaktereket tartalmazhatja: nagy és kis betűk ékezettel. Egyéb karaktereket a felhasználónév nem tartalmazhat. A www.vegyesapro.hu fenntartja jogát, hogy ha a felhasználónév nem megfelelő, vagy a www.vegyesapro.hu informatikai rendszere által nem értelmezhető karaktereket tartalmaz, azt elő- és/vagy utótaggal illetve alulvonással kiegészítse.

II/3. A www.vegyesapro.hu Szolgáltatás igénybevétele:

A www.vegyesapro.hu adatkezelési és regisztrációs „lépcsőket” alkalmaz az online apróhirdető weboldal szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók és a felhasználók tranzakcióinak biztonsága érdekében:

1. lépcső: Regisztráció: https://vegyesapro.hu/regisztracio URL linken.

2. lépcső: a regisztrációt követően a (még nem teljesértékű) Felhasználó kap egy aktiváló e-mailt az általa megadott e-mailcímre, ahol az adott linkre történő kattintást követően 100%-os mértékben elismeri és elfogadja a www.vegyesapro.huSzabyálzatát.

3. lépcső: Bejelentkezést követően a weboldalon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások (Hirdetés kiemelése; Hirdetőfelület bérlése) ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.

II/4. A Felhasználó által megadott személyes adatok és tranzakciós adatai az ún. vezérlőpultban (felhasználói fiókban - http://vegyesapro.hu/vezerlopult) kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

II/5. A Felhasználó saját személyes menüjéből kezdeményezheti regisztrációja esetleges törlését, mely így a www.vegyesapro.hu-val létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi, ha a Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 60 nap alatt (felmondási idő) a www.vegyesapro.hu ügyfélszolgálatán, a Kapcsolatfelvétel menüben nem kéri felhasználói jogainak visszaállítását. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt a www.vegyesapro.hu akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a www.vegyesapro.hu felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így regisztrációhoz kötött cselekményeket nem végezhet. A regisztráció törlését követően a Felhasználó számlázási adatokkal kapcsolatos személyes adatait az Üzemeltető köteles megőrizni, az Adatkezelési Tájékoztatójában leírtak alapján.

III. Díjak és számlázás, személyes menü megszüntetése

Díjmentes szolgáltatások: regisztráció, termék keresés, email ismertetők, egyéb direkt marketing célú megkeresések, hirdetőfelületre való ajánlatkérés, levelezés;

Díjköteles szolgáltatások: A www.vegyesapro.hu fenntartja magának azt a jogot, hogy a www.vegyesapro.huonline apróhirdető weboldal egyes szolgáltatásainak igénybe vétele esetén szolgáltatási díjakat számoljon fel. Az ilyen típusú szolgáltatások listája és a szolgáltatások díjtételei a hirdetés feladást követően a ún. „vezérlőpultban” Hirdetés kiemelése gombra kattintva találhatóak meg.

III/1. a) Az Üzemeltető jogosult az aktuálisan közölt díjszabása díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban köteles felhasználóit tájékoztatni, legalább 15 naptári nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően. Kivételt képez ez alól a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körének szűkítése, azaz az egyes termékkategóriák időlegesen történő díjmentessé tétele, az ilyen termékkategóriákba tartozó termékek www.vegyesapro.hu online apróhirdető weboldalra történő díjmentes feltöltésének engedélyezése. Az ilyen jellegű módosításokra a jelen ÁFF módosítására vonatkozó általános rendelkezések az irányadók.

III/3. A Felhasználó és a www.vegyesapro.hu, mint felek, esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a www.vegyesapro.hu, illetve az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság (Szegedi Járásbíróság, Szegedi Törvényszék) kizárólagos illetékességét. A jelen Általános Felhasználási Feltételekre és a www.vegyesapro.hu által működtetett online apróhirdető weboldalon a magyar jog irányadó, kivéve, ha a felhasználók egymás közötti tranzakciójuk során más joghatóságot kötnek ki, vagy a tranzakcióra nem a magyar jog irányadó.

IV. A hirdetési szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos szabályok

Amennyiben a Felhasználó az Üzemeltetőtől a jelen Ászf-ben meghatározott valamely hirdetési szolgáltatást megrendeli, arra a jelen pontban foglalt szabályok az irányadóak.

a) Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető a www.vegyesapro.hu weboldalon térítés ellenében igénybe vehető hirdetési felületet biztosít a részére, erre irányuló megrendelés és díjfizetés ellenében. A hirdetési szolgáltatási szerződés akként jön létre, hogy Ügyfél a weboldalon az ehhez szükséges adatlapot kitölti és a hirdetés Üzemeltető által meghatározott díját a weboldalon rendelkezésre álló fizetési módok valamelyikével Üzemeltető felé igazoltan megfizeti.

b) A hirdetési szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél előzetesen regisztráljon a weboldalra. A regisztráció során Ügyfél legalább az alábbi személyes adatait köteles megadni:

- név,
- email cím,
- szabadon választott felhasználónév (amely különbözik a Weboldalon korábban regisztrált más Ügyfél felhasználónevétől) és jelszó.

c) Ügyfél tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott személyes adatok helyességéért kizárólag ő felel. Ügyfél a személyes adatait bármikor jogosult módosítani a Weboldal felületén keresztül. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a hirdetési szolgáltatás igénybevételéhez, illetve annak Szolgáltató általi megfelelő teljesítéséhez esetleges további adatokra lehet szükség, amelynek megadására nem köteles, ugyanakkor annak elmulasztása befolyásolhatja a Szolgáltatás megfelelő teljesítését. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy tőle a Szolgáltatás igénybevétele során kizárólag olyan adat kerül bekérésre, amely a Szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez szükséges, az adatra kiterjed továbbá a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában foglalt minden kötelezettség.

d) Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hirdetési szolgáltatások aktuális díjai a megkeresés, ügyféli igény jellemzőitől függően változhatnak. Szolgáltató kijelenti és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a díjakat és azok módosítását minden esetben legalább a hatályba lépést követő 8 nappal megelőzően közzéteszi.

e) Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hirdetési szolgáltatásokat csak azt követően jogosult igénybe venni, miután annak a d) pontban meghatározott díját előzetesen megfizette az alábbi fizetési módok valamelyikének igénybevételével:

- banki átutalás,
- készpénzes banki befizetés,
- a Weboldalon elérhető bankkártyás, vagy más online fizetési mód igénybevételével.

f) Ügyfél a hirdetési szolgáltatás megrendelésekor a megfelelő űrlap kitöltésével nyilatkozik az igénybe venni kívánt szolgáltatásról. Szolgáltató a beérkezett ügyfél igényt követő 24 órán belül elektronikus számlát állít ki az Ügyfél nevére és azt elektronikus levélben az Ügyfélnek megküldi. Ügyfél az elektronikus számlát a megérkezéstől számított 3 munkanapon belül rendezi, ezt követően jön csak létre a Szolgáltató és az Ügyfél között a hirdetési szolgáltatásra irányuló megbízási szerződés.

g) Elállás: Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014-es kormányrendelet 13. és 20. §-aiszerint a hirdetési szolgáltatás díjának befizetését követően a hirdetési szolgáltatásra irányuló megbízási szerződéstől nem jogosult elállni, tekintettel arra a körülményre, hogy az igények benyújtása folyamatos és Szolgáltató és munkatársai munkájukat és napirendjüket a folyamatosan érkező igényekhez igazodva alakítják ki és vállalásuk szerint a teljesítést az igények beérkezését követően a lehető leghamarabb megkezdik.

Ügyfél a jelen pont elolvasásával ismételten és kifejezetten tudomásulveszi, hogy a már megrendelt hirdetés lemondására, illetőleg a hirdetési szolgáltatási szerződéstől való elállásra nincs lehetősége és ezzel kapcsolatban semmiféle díjvisszatérítést, vagy egyéb kompenzációt nem támaszthat sem a Szolgáltató, sem a hirdetési szolgáltatások teljesítésében közreműködő más személyek felé.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen rendelkezések nem érintik Ügyfélnek a 45/2014. kormányrendeletben szabályozott felmondási jogát, azonban díj visszatérítésre ebben az esetben sem tarthat igényt.

V.Felhasználói kötelezettségek

a) Termék feltöltése, eladás

- Hirdetési alapfeltételek

Az Üzemeltető a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel az Üzemeltető rendszerére.

Magánhirdetések: Magánszemélyként a Weblapon teljesen cselekvőképes és jogképes magánszemélyek hirdethetnek

A terméklapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során az általa közzétett tartalmaknem sérthetik más szerzői, vagy személyiségi jogait, nem valósíthatnak meg bűncselekményt, illetőleg nem sérthetnek más hazai, vagy európai uniós jogszabályi rendelkezéseket; tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató jogosult az általa ilyennek ítélt tartalmakat Weboldaláról eltávolítani.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy hozzászólásai, illetve az általa feltöltött egyéb tartalmak kizárólag az itt felsorolt okból kerülhetnek eltávolításra, ennek megítélése azonban a Szolgáltató kizárólagos joga. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa közzétett tartalom Szolgáltató általi eltávolítása miatt semmiféle kártérítési-, vagy egyéb igényt nem támaszthat Szolgáltató felé, tudomásul veszi továbbá, hogy az általa feltöltött jogszabályellenes, avagy harmadik személyek jogát bármilyen módon sértő tartalmakért a Szolgáltatót teljeskörűen kártalanítani köteles, amennyiben harmadik személy ilyen igényt támaszt Szolgáltató felé az Ügyfél által feltöltött tartalmak következtében.

- A hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek

Egyetlen termék hirdetésenként: Nem megengedett több terméket egy hirdetésben hirdetni, kivéve, ha cseréről van szó (pl. 2 terméket kínál/kíván 1-ért) illetve, ha a több terméket egyben, egy közös árral szeretné eladni.

Hirdetés címe: A hirdetés címének a termék, szolgáltatás vagy állás megnevezését vagy márkáját kell minimálisan tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.

Hirdetés szövege: A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó egyéb hirdetéseire is. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők.

Link: A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik apróhirdető oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

Nyelv: A Weblapon megjelenő hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell.

Kategória: A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén az üzemeltető jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

Kép: A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével, egyedi azonosítójelzéssel ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken a termék elforgatva szerepel. Masszázs szolgáltatás hirdetése esetén a feltöltött kép önarcképet, illetve a szolgáltatás nyújtásának helyszínét ábrázolhatja kizárólag. Az Üzemeltetőjogosult a képet logójával ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az Internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal (efelől az Üzemeltető kizárja a felelősségét, kizárólag a Felhasználó felelőssége ezen jogok/dokumentumok meglétét beszerezni/igazolni esetleges jogkövetkezményeket magáénak tudni.).

Többszörös hirdetés: Tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés. Értelemszerűen, tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást különböző kategóriákban vagy régiókban hirdetni.

Ingatlan hirdetések: Ingatlanra vonatkozó hirdetés feladásának feltétele továbbá legalább az érintett ingatlan irányítószámának megadása. A hirdetés termékoldalán az Üzemeltető tájékoztató jelleggel feltünteti az ingatlan megközelítő (de nem pontos) térképi elhelyezkedését a hirdető által megadott címadatok alapján. Az ingatlan teljes címe és tényleges térképi elhelyezkedése nem jelenik meg a hirdetésben.

Álláshirdetések: A www.vegyesapro.huapróhirdető weboldalon kizárólag valós, teljes- vagy részmunkaidős, bejelentett álláslehetőségeket engedélyezett hirdetni. Nem engedélyezett szexuális vagy erotikus jellegű munka hirdetése a Weblapon.

Állatok hirdetésére vonatkozó szabályok: A Weblapon kínált állatoknak meg kell felelniük az adott faj forgalomba hozatalára vonatkozó hatályos jogszabályoknak.

Szolgáltatások: A felkínált vagy keresett szolgáltatásnak meg kell felelnie az Üzemeltető adott kategóriára vonatkozó előírásainak. Üzemeltető korlátozhatja vagy megtilthatja egyes szolgáltatások hirdetését.

Termékek: A felkínált vagy keresett termék csak a hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba hozható termék lehet. Az Üzemeltető korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, így különösen a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti. A Felhasználó köteles a termékleírásban szerepeltetni a termékre vonatkozó lényeges információkat, így különösen, de nem kizárólagosan a szavatosságra, lejáratra, garanciára vonatkozó információkat, illetve a magyar nyelvű termékleírást, a jogszabályokban meghatározott egyéb információkat. Engedélyköteles termék esetén a Felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe. A Weblapon felkínált termékek vagy szolgáltatások különösen nem tartozhatnak a Szabályzat (Tiltott termékek illeve szolgáltatások értékesítése és/vagy hirdetése) pontjában meghatározott kategóriákba.

Előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termék vagy szolgáltatás hirdetése: a hirdetésben megjelenő termékleírásban a Felhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és az érintett termék vagy szolgáltatás forgalomba hozható.

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek: A termékleírásban nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy a termék eredeti, nem másolt, illetve a termék felhasználási, értékesítési jogával a Felhasználó rendelkezik.

A vegyesapro.hu által működtetett online apróhirdető weboldalon a felhasználók által feltöltött termékek terméklapon feltüntetett árak Forintban értetendő és bruttó áraknak kell lenniük!

Nem megengedett olyan tranzakció indítása, amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, a fizetendő jutalék, csomagolási költség). Az eladó a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget.

Termékfeltöltéskor csak a meghirdetni kívánt termék legjellemzőbb kategóriájában lehet a hirdetést feltölteni.

A tranzakció meghirdetésekor a termékhez nem kapcsolódó, úgynevezett keresőszavak megjelentetése nem megengedett illetve azonos termékeket többször is meghirdető felhasználó jogosultságait jogosult az Üzemeltető megszüntetni.

A www.vegyesapro.hu-n kizárólag konkrét, valós termék vagy szolgáltatás hirdethető meg és adható el. Szolgáltatás kizárólag részletes leírással bocsátható értékesítésre, amelyben szerepel például az adott szolgáltatás időtartama, vagy az elvégzett szolgáltatás mennyisége.

Nem mellékelhető a terméklaphoz olyan fénykép, amely nem a meghirdetett terméket ábrázolja. Amennyiben a mellékelt képet a termék gyártója készítette vagy katalógusból származik és a Felhasználó a képet jogszerűen használja, a leírásban fel kell tüntetni, hogy a kép illusztráció. Szintén nem mellékelhető olyan kép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, illetve más felhasználó vízjele található. Az ilyen képeket tartalmazó hirdetéseket a www.vegyesapro.hutörölheti.

Az apróhirdetési kategóriába történő termékfeltöltés díjmentes. Az apróhirdetési kategóriában esetlegesen igénybe vett kiemelések díjkötelesek, amelyek a jelen Ászf mellékletében szereplő díjtáblázatban megjelölt díjakon vehetők igénybe. Az Üzemeltető a Felhasználó által a www.vegyesapro.hu-n igénybe vett szolgáltatások után a jelen Ászf-ben foglaltaknak megfelelően számlát állít ki.

Az apróhirdetési (azaz ingyenes hirdetések) kategóriában feltöltött termék terméklapján az Üzemeltető a jellemzőtől eltérő kapcsolatfelvételi módokat is engedélyezhet. A terméket feltöltő Felhasználó által megadott telefonszám a hirdetésben, minden internet-felhasználó számára látható, ha a Telefonszám nyomógombra kattint.

Egy adott termék/szolgáltatás a www.vegyesapro.hu egyidejűleg csak egy kategóriába tölthető fel, tehető ott elérhetővé.

b) A www.vegyesapro.hu, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

Az online apróhirdető weboldal működtetését a www.vegyesapro.huközvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. A www.vegyesapro.hu semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online apróhirdető weboldalon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal, hirdetésekkel és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az online apróhirdető weboldalon elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Ezért a www.vegyesapro.hu nem felel az általa működtetett online apróhirdető weboldalon meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. A www.vegyesapro.hu nem felel továbbá az általa működtetett online apróhirdető weboldalon szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. A www.vegyesapro.hu kizár minden egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

A www.vegyesapro.hu nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a www.vegyesapro.hu–t mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

A Felhasználó által az online apróhirdető weboldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a www.vegyesapro.hu jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a www.vegyesapro.hu jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az online apróhirdető weboldalon elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A www.vegyesapro.huáltal működtetett online apróhirdető weboldalon jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

Amennyiben az online apróhirdető weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden, a www.vegyesapro.hu által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozatmegtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a www.vegyesapro.hu jó hírnevénekmegóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a www.vegyesapro.hu nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a www.vegyesapro.hu–nál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

Amennyiben a www.vegyesapro.huonline apróhirdető weboldalán a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a www.vegyesapro.huaz Ekrtv. alapján jár el, és a tartalmat (a terméklapot) eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A www.vegyesapro.hua vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a www.vegyesapro.hu–tól függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A www.vegyesapro.hu online apróhirdető weboldalán keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a www.vegyesapro.hu nem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért; akkor sem, ha ezen szolgáltatások a www.vegyesapro.hu márkanév alatt érhetőek el.

c) Tiltott termékek illeve szolgáltatások értékesítése és/vagy hirdetése

A www.vegyesapro.hu által működtetett online apróhirdető weboldalon tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) értékesítése és/vagy hirdetése:

veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag; gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer; alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital; lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék; hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is); hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék; olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést; szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére; emberi szerv, szövet; engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, gázspray, stb); értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre; hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre; kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica; bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot; egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg; vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver; aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám; TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz; olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak; online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó, személyes menü, ideértve a www.vegyesapro.hu azonosítókat is; személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó; minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása; szexuális szolgáltatás. Álláshirdetés, amelynek nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva nem pontosan körülhatárolhatóak a meghirdetett álláslehetőség paraméterei, lényegi jellemzői, illetve burkoltan igyekszik nem megengedett tartalmakat megjeleníteni, így különösen, de nem kizárólagosan klubtagságot, regisztrációs díjat említ, MLM rendszerbe történő belépést (otthonról végezhető munkaként) tüntet fel.

Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni, kivéve, ha a felhasználónak a www.vegyesapro.hu–val kötött egyéb szerződése, vagy a jelen Ászf. bizonyos termékkategóriák tekintetében azt kifejezetten megengedi a Felhasználó számára.

Az alábbi termékek, áruk értékesítése esetén a következő, további feltételeknek kell teljesülniük:

Termékfajta

További feltételek

A termékleírásnak tartalmaznia kell

Állatok

Az adott fajt a Magyarországon hatályos törvények szerint lehessen forgalomba hozni, és az eladónak garantálnia kell a biztonságos és humánus szállítási feltételeket (lehetőleg személyesen adja át).Élelmiszerek

Élelmiszernek minősülő termék, ha forgalmazása engedélyhez kötött, kizárólag a vonatkozó engedély birtokában tölthető fel a Vaterára.

Az élelmiszer magyar nyelvű megjelölését, továbbá, ha forgalmazása engedélyhez kötött, akkor az engedélyt kiállító hatóság megnevezését és az engedély tárgyát.

Dohányipari termékek/kellékek

Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény kategóriában, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet hirdetni, mint gyűjtött termék. A terméket meghirdető felhasználó a termék listázásával kijelenti, hogy nem sérti meg dohányáru reklámozásával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket.

Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:

A tranzakció indításával kijelentem, hogy a terméket csak és kizárólag gyűjtők részére, gyűjtemény részeként értékesítem. Kijelentem továbbá, hogy a termék meghirdetésével nem sértem dohányáru reklámozásával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket; illetve vállalom a termék meghirdetésével kapcsolatos mindennemű következményeket, különös tekintettel a www.vegyesapro.huáltal alkalmazott, mindenkor hatályos Általános Felhasználási Feltételekben foglaltakra.

Alkoholtartalmú italok

Ezeket a termékeket csak és kizárólag a

Gyűjtemény kategóriában, mint gyűjtött termék, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet meghirdetni;

Delikátesz kategóriában, +18-as alkategóriában lehet meghirdetni.

Számítógépes fájlok (különös tekintettel: audio- és videofájlok, programfájlok, grafikai anyagok, forráskódok, weboldalak stb.)

Az eladónak rendelkeznie kell a szerzőtől származó vagyoni jogokkal az adott fájl értékesítésére, terjesztésére vonatkozóan (ez legtöbbször akkor lehetséges, ha ő maga a szerző, vagy a kiadó).

Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:

A tranzakció indításával kijelentem, hogy a meghirdetett termék értékesítési, terjesztési jogával rendelkezem.

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek

CD, DVD, videó- és hangkazetták, lemezek, szoftverek, illetve egyéb hang- és adathordozók

Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:

A termék eredeti, nem másolt.

Fegyver

Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény/Militária, vagy az Antik, műtárgy, régiség kategóriákban, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet hirdetni.

A termékleírásban meg kell jeleníteni, hogy a termék nem engedélyköteles, illetve visszavonhatatlanul hatástalanított.

Nemesfém tárgy (ezen belül ékszer, befektetési arany stb.)

A forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenységet (üzletszerű vállalkozási tevékenység) folytató eladónak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága által kiadott tevékenységi engedéllyel és regisztrációs számmal (PR szám) kell rendelkeznie.

Ékszereken magyar, vagy azzal egyenértékű fémjelet és névjelet kell feltüntetni.

Engedélyköteles termék esetén az eladó köteles a terméklapon feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

d)Visszajelzések és korlátozások

d1. A www.vegyesapro.hu felhasználói visszajelzést adnak egymásról. A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, azért a Felhasználó polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik. A www.vegyesapro.husemminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról hagyott vélemények tartalmáért.

d2. A www.vegyesapro.hu fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően (biztonsági adategyeztetés). Az ellenőrzés ideje alatt a www.vegyesapro.hujogosult a Felhasználó eladói jogosultságait határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

d3. A www.vegyesapro.hu fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik az online piactér megfelelő használatával, vagy a www.vegyesapro.hu megítélése szerint biztonsági kockázatot hordoz vagy hordozhat az apróhirdető weboldal működése tekintetében vagy az alábbi kritériumok szerint a www.vegyesapro.hu szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

- az információ semmilyen kapcsolatban nem áll a www.vegyesapro.hu-val (csakúgy, mint felhasználói vélemények a felhasználókról vagy visszajelzés, amely kapcsolatba hozható olyan kereskedelmi tranzakciókkal, amely nem a www.vegyesapro.hu-n keresztül történt);

- információ, amely linket, elérhetőséget biztosít más oldalakhoz, képekhez, kivéve a termékek leírásakor alkalmazható információkat, ebben az esetben beleértve az Internet linkeket is;

- információ, amely tartalmazza a felhasználók személyi azonosító adatait vagy ezek közzétételére buzdít (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét). Ennek minősül többek között azon tranzakció (aukció) vagy üzenet is, amelyet a www.vegyesapro.hu értelmezésében kizárólag a felsorolt információk megszerzése érdekében indítanak vagy küldenek;

- információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;

- információ, amely egy felhasználó által kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul;

- információ, amely a www.vegyesapro.hu–val kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló paramétereire irányul.

d4. A www.vegyesapro.hu fenntartja jogát arra, hogy az online apróhirdető weboldal passzív felhasználóinak regisztrációját törölje. Passzív felhasználónak minősül az a felhasználó, akinek aaz online apróhirdető weboldalra való utolsó belépése időpontjától számítva legalább 2 (két) év eltelt. Az Üzemeltető a passzív felhasználókat a regisztrációjuk törlésének szándékáról és annak várható időpontjáról az általuk regisztrációjuk során megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti. A felhasználónak az e-mail kiküldése és a regisztráció várható törlésének időpontja között a piactérre történő belépése a felhasználó passzív állapotát megszünteti.

e) Személyes adatok védelme

e/1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a www.vegyesapro.hu a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

e/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a www.vegyesapro.hu csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz és hatékony megkereséshez szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a www.vegyesapro.hu fejlesztéséről, az online apróhirdető weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő szolgáltatásokról.

e/3. A Felhasználóról a www.vegyesapro.hu által nyilvántartott adatok, a www.vegyesapro.hu által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a www.vegyesapro.huaz adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

e/4. A www.vegyesapro.hu a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére a www.vegyesapro.hu köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

f) Reklamáció, kapcsolattartás

f/1. A www.vegyesapro.hu Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a www.vegyesapro.hu Ügyfélszolgálata írásban, a Felhasználó személyes menüjében megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

f/2. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a www.vegyesapro.hu szolgáltatását érintő kérdésekben a felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek ), vagy ennek hiányában a Csongrád Megyei Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti (Cím:6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán Telefon:+36-62/554-250/118 Fax: +36-62/426-149, E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu)

A felhasználó az Üzemeltető szolgáltatását érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is (erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: http://www.nfh.hu/node/4535 és http://www.nfh.hu/node/4306), elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu.

VI.) További információk

Jelen dokumentum az Ászf 2020. június 10. napjától hatályos verziója.

Utolsó módosítás: 2020. június 10.